Документи


 

На 13.03.2017 г. „Русевпласт“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0482-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в „Русевпласт“ ЕООД и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги в предприятието“, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002„Развитие науправленския капацитет и растеж на МСП“.

 

05 септември 2017 г. Провеждане на процедурата съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. , за избор на изпълнител доставчик с обект на процедурата: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. лазерни многофункционални устройства; Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична почистваща машина тип CNC; Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Софтуер за разкрой на PVC и алуминиеви профили.
Прикачени документи

 

17 ноември 2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА: Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична почистваща машина тип CNC

 

17 ноември 2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА: Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Софтуер за разкрой на PVC и алуминиеви профили

 

09 юни 2017 г.  Информация за сключен договор

24 октомври 2017 г. Информация за сключен договор

06 декември 2017 г.  Информация за сключен договор

08 януари 2018 г.  Информация за сключен договор

30 март 2018 г. Провеждане на процедурата съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. , за избор на изпълнител с предмет: „Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „Русевпласт“ ЕООД“. Краен срок за кандидатстване 06.04.2018г.

14 май 2018 г. Р Е Ш Е Н И Е За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет «Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „Русевпласт“ ЕООД»

14 май 2018 г. Провеждане на процедурата съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. , за избор на изпълнител с предмет: „Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „Русевпласт“ ЕООД“. Краен срок за кандидатстване 21.05.2018г.

02 юли 2018 г. Информация за сключен договор